Principal

Farid Khan

IP Lecturer

Dr. Satish Kumar

Physics Lecturer

Lalit Mukheja

Chemistry Lecturer

Pankaj Sharma

PHE Lecturer

Surya Prakash Parashar

Office Assistant

Udai Singh Saini

Senior Teacher (Maths)

Lokesh Vijay

Senior Teacher (English)

Priyanka Choudhary

Senior Teacher (English)

Kiran Kumar

Senior Teacher (Social Science)

Pawan Kumar Yogi

Senior Teacher (Science)

Pappu Khan

Senior Teacher (Sanskrit)

Pooja khandelwal

Senior Teacher (Sanskrit)

Chetram Meena

Senior Teacher (S.S.)

Praveen Kumar Rohila

Senior Teacher (Science)

Inayat Ali

Senior Teacher (Maths)

Abbas khan

Lab Assistant

Surendra Chauhan

Lab Assistant

Joyti Shrama

Lab Assistant

Hitesh Kumar Gupta

Librarian

Sweta Prajapat